Terms and conditions in english further down

Handelsbetingelser

 

Generelle betingelser for betalinger

Alle priser i Living Yolates shoppen er anført i Danske Kroner (DKK) med mulighed for at vælge Euro (€) som foretrukken valuta i stedet. Alle betalinger er forudrettede og det tager en bank dag for pengene at blive overført. Du har mulighed for at betale med følgende betalingskort, Dankort, Visa/Dankort, eDankort, Visa, and MasterCard.

cards

Betalinger foretaget med Dankort, Visa/Dankort eller eDankort er gebyrfri. Betales der med Visa, Visa Electron eller MasterCard tilføjes et gebyr, der svarer til 1,25 % af det samlede beløb, dog med et minimumsbeløb på 0,70 DKK ved hver transaktion. Udenlandske betalingskort bliver pålagt et gebyr på  3,75 % af det samlede beløb.

Living Yolates shop benytter et sikkert betalingssystem (ePay) og al information, inklusiv bankoplysninger, er sikkerhedskrypteret.

Alle produkter købt i Living Yolates shop bliver automatisk tilføjet din profil kort efter købet er foretaget and betalingen er gået igennem. Du kan se og bruge produktet (træning, workshop, events, videoer mv.) på din profil på www.livingyolates.com.

Living Yolates er en virksomhed i konstant udvikling, derfor tager vi forbehold for ændringer og fejl på hjemmesiden.

 

Betingelser for webshoppen

Alle køb foretaget i Living Yolates shoppen er bindende. Produkter kan ikke overføres til en andens profil eller refunderes.

Enhver holdtilmelding er bindende og det er ikke muligt at afmelde sig et hold.

Vi tager forbehold for ændringer og fejl i webshoppen.

 

Betingelser for Living Yolates forløb

Enhver tilmelding er bindende og det er ikke muligt at afmelde sig igen når forløbet er booket. Ved særlige sygdomstilfælde kan du, ved fremvisning af lægeerklæring, få refunderet dit beløb eller byttet til et andet forløb.

Du modtager en bekræftelse på købet pr. mail.

Bemærk at Living Yolates’ betalingssystem ikke gemmer dine kortoplysninger. ePay sørger for, at din information er sikkert gemt i deres krypterede systemer.

 

 

Betingelser for Living Yolates Teacher Training

Living Yolates Teacher Training er en 200-timer uddannelse og grundig guide igennem alle aspekter af Living Yolates. Du kan komme med på uddannelsen med det formål selv at blive underviser (du modtager et certifikat når eksamen er bestået) eller bruge forløbet som dyb selvudvikling.

For at sikre dig en plads på Living Yolates Teacher Training skal du betale et reservationsbeløb inden forløbets start. Dette beløb fratrækkes uddannelsens samlede pris. Inden forløbets start modtager du en påmindelse om at betale det resterende beløb.

 

Betingelser for workshops, events og retreats

Alle tilmeldinger/køb er bindende og vil ikke blive refunderet. Har du en særlig sag eller en lægeerklæring i forhold til skader eller sygdom, kontakt da venligst Living Yolates.

Det er muligt at lade din plads overgå til en ven, men kontakt da venligst Living Yolates minimum 24 timer inden workshoppen, eventen eller retreatet finder sted. Er du blevet forhindret i at deltage kan du sende en mail til mikkala@livingyolates.com.

Fotos og optagelser vil lejlighedsvist blive taget under alle former for events, dog med respekt for de deltagene samt underviseren.

 

Terms and Conditions

General Terms of Payments

All prices in the Living Yolates webshop are listed in Danish Crones (DKK) with the option of selecting Euro (€) as your currency. All payments are prior and will take one Business day to get transferred. You can pay with following credit cards, Dankort, Visa/Dankort, eDankort, Visa, and MasterCard.

cards

Payments made with Dankort, Visa/Dankort, or eDankort will not have any fee added. Paying with Visa, Visa Electron, or MasterCard a fee of 1,25 % will be added to the total amount, with a minimum of 0,70 DKK added to each transaction. Foreign credit cards have a fee of 3,75 % of the total added to the price.

Living Yolates webshop uses a secure system for payment (ePay) and all information, including bank information, is highly encrypted.

All online products bought in the Living Yolates webshop are automatically available on your profile online shortly after the transaction of payment. You can see and use the product on your profile at www.livingyolates.com.

Living Yolates is a concept in constant development, which means that changes and errors may occur on the website.

 

Conditions for Living Yolates Website

All purchases on the Living Yolates webpage are binding and cannot be transferred to another profile or refunded.

All online products are active from the day of purchase.

 

Conditions for Living Yolates Courses

Please note that once you have paid for the course, the purchase is non-refundable.

You receive a confirmation of your purchase via email.

 

Conditions for Living Yolates Teacher Training

Living Yolates Teacher Training is a 200 hours teacher-training and a thorough guidance through all aspects of Living Yolates. You can join the teacher training with the purpose of becoming a Living Yolates teacher (in that case you need to pass the exam to get certified), or use the course as self-development.

To ensure your spot on the Living Yolates Teacher Training course, you pay a reservation fee before the course starts. This amount is then subtracted from the full amount. Before course start, you receive a notification to pay the remaining amount.

 

Conditions for Workshops, Events and Retreats

All sign-ups are binding and will not be refunded. If you have a special case or documentation from the doctor in regard to illness or injuries, please contact Living Yolates.

It is possible to give your space to a friend, just inform Living Yolates at least 24 hours before the workshop, event or retreat takes place. Should you be unable to participate, please email mikkala@livingyolates.com.

Photos and film can respectfully be shot throughout all kinds of events.